“Đã thương thì không đúng thời điểm hay kể cả sai người, cũng chẳng thành vấn đề.”

[06/05/2015]